Bbhpcyntll
Bởi nhớ anh nên mới cô đơn

Bởi nhớ anh nên mới cô đơn

Tác giả:

58 0

Bởi nhớ anh nên mới cô đơn 躲在开了关了灯的房间里面 Duǒ zài kāi le guān le dēng de fáng jiān lǐ miàn Đóa tại khai liễu quan liễu đăng đích phòng gian lý diện Trốn trong gian phòng tối tăm không ánh đèn 过去的画面在眼前浮现 Guò qù de huà miàn zài yǎn qián fú xiàn Quá khứ đích họa diện tại nhãn tiền phù hiện Hình ảnh quá khứ hiện về trước mắt 有一种感觉叫做失眠 Yǒu yī zhòng gǎn jué jiào zuò shī mián Hữu nhất chủng cảm giác khiếu tố thất miên Có một loại cảm giác gọi là không ngủ được 那是因� � shì yīn wéi wǒ men dāng chū ài de tài tián Na thị nhân vi ngã môn đương sơ ái đắc thái điềm Bởi vì ái tình khi xưa của chúng ta quá ngọt ngào 躲在曾经熟悉的房间 Duǒ zài céng jīng shóu xī de fáng jiān Đóa tại tằng kinh thục tất đích phòng gian Trốn trong gian phòng quen thuộc này 发呆看着�� � dāi kàn a wǒ men nà shí shǎ shǎ de zhào piàn Phát ngốc khán trứ ngã môn na thì sỏa sỏa đích chiếu phiến Em ngây dại khi nhìn những bức ảnh vô tư của chúng mình thuở trước 如果当� ��� guǒ dāng shí wǒ bào jǐn ràng nǐ gǎn jué wēn nuǎn Như quả đương thì ngã