Flor_rr
𝐢𝐳𝐚𝐦𝐢 | 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩

𝐢𝐳𝐚𝐦𝐢 | 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩

Tác giả:

382 73

there's an imposter among us warning! ooc, lowercase

𝐬𝐡𝐢𝐤𝐢𝐣𝐢𝐧 | 𝐩𝐚𝐥𝐩𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞

𝐬𝐡𝐢𝐤𝐢𝐣𝐢𝐧 | 𝐩𝐚𝐥𝐩𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞

Tác giả:

127 13

actions speak louder than words warning! ooc, lowercase

𝐛𝐚𝐣𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 | 𝐐𝐧𝐀

𝐛𝐚𝐣𝐢𝐟𝐮𝐲𝐮 | 𝐐𝐧𝐀

Tác giả:

1079 203

20 câu hỏi cùng baji và chifuyu warning! ooc, lowercase

𝐧𝐚𝐠𝐮𝐠𝐚𝐤𝐮 | 49.5

𝐧𝐚𝐠𝐮𝐠𝐚𝐤𝐮 | 49.5

Tác giả:

34 6

what are we? warning! ooc, lowercase

rumors, jakeki

rumors, jakeki

Tác giả:

469 77

jake sim yêu em nhưng sợ bị phụ huynh gank warning! ooc, lowercase, textfic

alternative universe, tr

alternative universe, tr

Tác giả:

40242 5388

khi bọn họ không phải là bất lương warning! ooc, lowercase, textfic

fifty percent, nagugaku

fifty percent, nagugaku

Tác giả:

330 54

gaku và quán nước bất ổn warning! ooc, lowercase, textfic

daily, lksm

daily, lksm

Tác giả:

21 7

tình bạn dịu kì warning! ooc, lowercase, textfic

daily, shin natsu & gaku

daily, shin natsu & gaku

Tác giả:

541 83

tình bạn bê tông cốt thép warning! platonic, ooc, lowercase, textfic

 𝐢𝐳𝐚𝐦𝐢 | 𝐫𝐞𝐝𝐚𝐦𝐚𝐧𝐜𝐲

𝐢𝐳𝐚𝐦𝐢 | 𝐫𝐞𝐝𝐚𝐦𝐚𝐧𝐜𝐲

Tác giả:

1489 170

three words. say them and i'm yours warning! ooc, lowercase